The Baatar《Haruuliin Shuudan》[FLAC/MP3-320K]

tudou 2024-06-25 00:23:17 68

歌词

ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ

ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ  ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠭᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠷᠥᠭ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠦᠷ  ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ

ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠥᠳᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ  ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ᠎

ᠬᠠᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳ

ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠦᠷ  ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ

ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠥᠳᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠥᠳᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ

下载

https://pan.baidu.com/s/1VRaj6ikhxlaWGY0xtf7QiQ

提取码

备份

最新回复 (1)

您可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回